Fundacja na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów - NAJI GOCHE

Statut Fundacji NAJI GOCHE

FUNDACJA

na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i promocji
Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów
 
Naji Gochë”
(„Nasze Gochy”)
 
Statut uwzględniający zmiany dokonane w dniu 1 maja 2004 r.
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§1.
 
Fundacja została ustanowiona z woli Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym w dniu.1 kwietnia 2003 r. za Repertorium „A” nr 1015/2003, uzupełnionym dodatkowym aktem notarialnym w dniu 25 kwietnia 2003 r. za Repertorium „A” nr 1486/2003 – sporządzonymi w Biurze Notarialnym – Piotra Grzeszaka – notariusza w Słupsku.
 
§2.
 1. Fundacja nosi nazwę – Fundacja na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego i promocji Ziemi Słupskiej, Zaborów, Borów i Gochów „Naji Goche” w dalszej części statutu jest zwana „Fundacją” i działa ona na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. Nr 21 poz. 97/ z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 19 poz. 82/ oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§3.
 
Siedzibą fundacji jest: 77-138 Borowy Młyn, ul. Jeziorna 29; gm. Lipnica; pow. Bytów; województwo Pomorskie
Fundacja ma swe biuro w: 76–200 Słupsk, ul. Poznańska 42
 
§4.
 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 2. Fundacja używa pieczątki okrągłej z napisem po obwodzie - Fundacja „Naji Goche” – Borowy Młyn / Słupsk Pomorze, a w obwodzie znak graficzny: Pomorski Gryf unoszący się nad stylizowanym wachlarzem w kolorach kaszubskich , w konwencji haftu kaszubskiego.
 3. Fundacja używa wyróżniający ją znak graficzny - Gryfa ( tak jak w pkt. 2) , jako swe logo
 4. Fundacja może używać skrótu: FUNDACJA „NAJI GOCHE”
§5.
 
Czas trwania fundacji jest nieokreślony.
 
§6.
 
Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje Minister Kultury, a w razie innego podporządkowania podejmowanych przez Fundacje spraw, za jego pośrednictwem, inni Ministrowie, w których kompetencji znajdują się sprawy dot. edukacji, sportu, ochrony środowiska i opieki społecznej.
 
ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I ŚRODKI ICH REALIZACJI
 
§7.
Cele Fundacji:
 
Wspieranie finansowe i organizacyjne, a także inicjowanie działań w zakresie:
 
 1. Promocji szeroko pojętego obszaru Pomorza w tym Kaszub, Kociewia Krajny, a zwłaszcza Pomorza Środkowego, Zaborów, Gochów, Borów Tucholskich, a także innych regionów Polski i Europy, szczególnie regionów krajów, członków UE.
 2. Ochrony środowiska
 3. Pomocy społecznej, udzielanej zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych. Inicjując w tym zakresie przedsięwzięcia pomocowe i wychowawcze pod hasłem „Dar z serca”, a także działalność charytatywną i resocjalizacyjną (walka z alkoholizmem i narkomanią).
 4. Kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 5. Promocji miast, gmin i środowisk wiejskich, szczególnie z obszaru Pomorza.
 6. Wspierania twórców oraz utalentowanych osób, zwłaszcza w regionie pomorskim.
 7. Pomocy w realizacji inicjatyw zmierzających do wszechstronnego rozwoju określonych obszarów i środowisk lokalnych (w tym przedsiębiorczości), jakie w tym względzie podejmowane są przez samorządy, stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym przez rady mieszkańców i organizacje kościelne.
 8. Podejmowania współpracy z organizacjami polonijnymi na rzecz propagowania wśród środowisk polonijnych tradycji narodowych i regionalnych, z miejsc pochodzenia ich przodków.
 9. Wspierania organizatorskiego i finansowego, opracowywania i wydawania, wszelkich publikacji o tematyce regionalnej – sygnowanych logiem Fundacji - a zwłaszcza współwydawanego przy pomocy Fundacji , lokalnego (Zabory, Bory, Gochy, Ziemia Słupska) magazynu społeczno – kulturalnego i promocyjnego „Naji Goche” .
 10. Wspierania działalnościanimatorów środowiskowego życia społeczno – kulturalnego, twórców ludowych, zespołów i grup artystycznym – a zwłaszcza młodzieżowych - m.in. poprzez przyznawanie okolicznościowych nagród, stypendiów, organizowanie wystaw, występów, warsztatów artystycznych i różnorodnych form edukacji.
 11. Fundowania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom.
 12. Inicjowania i wspierania wszelkich działań proekologicznych, w tym autorskiej akcji „Pomorze bez Azbestu”
Fundacja m.in. realizuje swoje cele poprzez organizację, bądź finansowe wspieranie:
 
1/ Powszechnej popularyzacji i upowszechniania regionalnej i lokalnej historii, obyczajów, tradycji , kultury, a także prezentacji osiągnięć i zdarzeń dnia codziennego, oraz rozpowszechniania godnych do naśladownictwa inicjatyw i przedsięwzięć społecznych i postaw obywatelskich, zwłaszcza umacniających więzi i patriotyzm regionalny , a także narodowy, oraz wyzwalających potrzebę do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz lokalnego środowiska i Lokalnej Ojcowizny. Na pierwszym miejscu pomocy udzielać będziemy realizacji inicjatyw podejmowanych wśród i na rzecz młodzieży, a zwłaszcza - młodzieży szkolnej i studentów, a także udzielać jej będziemy, wszystkim nieprzeciętnie uzdolnionym artystycznie i literacko Pomorzanom.
 
Cel ten realizować będziemy poprzez pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych na wydawanie: publikacji, książek, czasopism i innych druków i wydawnictw w tym fono i filmowych służących celom fundacji.
W przypadku gdy dane wydawnictwo zostanie opublikowane z naszym wsparciem finansowym , będzie ono musiało być wyróżnione logiem i nazwą fundacji - co dodatkowo rozpropaguje idee fundacji, przez co zwiększy się krąg naszych darczyńców, co będzie miało wpływ na obniżenie ceny, bądź pozwoli na bezpłatne rozpowszechni niniejszych wydawnictw w środowisku, do którego będą one kierowane.
 
Szczególną pomocą merytoryczną i finansową wspierać będziemy wydawanie :
 • magazynu regionalnego: społeczno / kulturalnego „Naji Goche”
 • miesięcznika społeczno – kulturalnego Pomorza Środkowego „Pobrzeże”
 • książek , tomików i arkuszy poetyckich , albumów a także monografii i przewodników - w serii „Naji Goche - Nasze Strony” – których łamy , w ramach naszego sponsoringu udostępniane będą dla debiutantów i autorów promujących historię i kulturę Regionu.
 • płyt video, cd – rom, filmów , taśm magnetofonowych i innych, opracowanych za środki finansowe fundacji; przez powołany z naszej inicjatywy zespół redakcyjno – produkcyjny (felietony, reportaże, wywiady, relacje), a dotyczących życia i historii tradycji i zdarzeń dnia dzisiejszego regionu.
2/ Postawione przed sobą cele fundacja będzie także osiągać, przez organizatorskie i finansowe wspieranie:
- wszelkich form upowszechniania etnicznej mowy, a także lokalnych gwar, muzyki, tańca i regionalnej pieśni
 • organizacji wystaw i ekspozycji muzealnych oraz szkolnych, a także Izb Tradycji
 • działalności istniejących amatorskich zespołów artystycznych oraz udzielać będzie określonej pomocy przy zawiązywaniu się nowych.
 • konfrontacji artystycznych, spotkań, przeglądów i festiwali: krasomówczych, teatralnych, tanecznych, chóralnych i zespołów regionalnych (zwłaszcza folklorystycznych).
3/ Ochrony lokalnych zabytków, miejsc pamięci narodowej , cmentarzy, grobów, przydrożnych kapliczek i innych znaków lokalnej historii i pamięci.
a/ Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć manifestujących i upamiętniającym patriotyczne zdarzenia, w tym zwłaszcza:
- udziału Kaszubów (zwłaszcza Gochów i Zaboraków)w Odsieczy Wiedeńskiej 1683 r.
- walkę o ustanowienie granic II RP, przebiegających przez Kaszuby – a zwłaszcza zdarzenia związane z tzw. „Wojną palikową” – 1920 r. w Borowym Młynie na Gochach oraz II wojną światową.
 
4/ Wspieranie finansowe i merytoryczne, realizacji wszelkich regionalnych, lokalnych i środowiskowych projektów kulturalnych, edukacyjnych, ochrony środowiska, pomocy społecznej, sportu, turystyki i rekreacji, w tym żeglarstwa.
 
5/ Wyrównania szans młodzieży w zakresie samorealizacji i rozwoju artystycznego, kulturalnego, fizycznego i sportu.
 
6/ Realizacje alternatywnych propozycji społecznego zaangażowania i samorealizacji dla grup patologicznego zagrożenia.
 
7/ Utworzenie ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego, m.in. dla potrzeb organizacji warsztatów i plenerów artystycznych, spotkań integrujących ludzi różnych grup wiekowych i społecznych, oraz jako bazy dydaktycznej dla prowadzonego w nim przy pomocy Fundacji - Uniwersytetu Powszechnego – przekazującego wiadomości w
zakresie „Wiedzy o Pomorzu” organizującego kursy dla: „Lokalnych kreatorów życia kulturalno – społecznego”, a także w zakresie „zanikających zawodów, tradycji i obrzędów regionalnych”, jak również interdyscyplinarnych spotkań dyskusyjnych i organizowanie na jego terenie (i poza nim) zleconych imprez „zbiórkowych”.
 
8/ W zakresie wszelkich podejmowanych w Regionie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska w tym zainicjujemy własną, autorską - ogólnopomorską akcję Pomorze (agroturystyczne) bez azbestu
 
9/ W ramach wspólnych przedsięwzięć z Powiatowymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Gminnymi Komitetami ds. Walki z Alkoholizmem i Narkomanią, jak również w ramach realizacji naszych działań pt. : „Dar z serca”, będziemy udzielać potrzebującym wsparcia, stałej i doraźnej pomocy materialnej.
Opieką tą otaczać będziemy zwłaszcza dzieci z rodzin patologicznym, opuszczone, a także bezdomne. W okresie wakacji grupie tych dzieci, pomagać będziemy by mogły korzystać z wypoczynku na koloniach i obozach.
W ramach określonych potrzeb wychowawczych – dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią, zapewniać będziemy ich uczestnictwo w obozowych grupach wychowawczo – resocjalizacyjnych. Szczególną opieką otaczać będziemy ludzi starszych, schorowanych i bezradnych życiowo.
 
10/ W zakresie sportu , kultury fizycznej, rekreacji i turystyki , a także imprez plenerowych będziemy organizacyjnie i rzeczowo, wspierać:
a/ „Olimpiady Specjalne - Polska” – działające na rzecz osób niepełnosprawnych
b/ Zainicjujemy organizacje corocznego „ Biegu Gotów”. na trasie ; Borsk - Odry – Czarna Woda; bądź Czersk, a także w Odrach gm. Czersk (częściowo na terenie „Rezerwatu Kręgi Kamienne) - imprez świętojańskich, połączonych ze „spotkaniami w kręgu sztuk tajemnych, astrologią, medycyną naturalną j - a także spotkania z
bioterapeutami i radiestetami”
c/ organizacje wszelkich form rekreacji i turystyki – zwłaszcza pieszej, rowerowej i wodnej.
 
11/ Przyznawać będziemy:
 • stypendia w trzech grupach , tj. dla studiujących dziennikarstwo, dla przyszłych nauczycieli i studentów seminariów duchownych; rodzaj i ilość przyznawanych stypendiów (nie tylko dla osób wyżej wymienionych ) a także inne formy pomocy doraźnej dla uczących się dzieci i młodzieży uzależnione są od aktualnie posiadanych środków finansowych przez Fundację
 • okresową bądź - coroczną ( w zależności od zaistniałych wydarzeń predysponujących osoby do wyróżnienia tą nagrodą, bądź w zależności od możliwości finansowych fundacji) nagrodę Wielkiej Bazuny za całokształt osiągnięć na rzecz rozwoju Regionu i Polski,oraz 3 (trzech) Bazun w kategorii:
  - Kaszubski Smętek – za twórcze, finansowe i społeczne zaangażowanie na rzecz społeczno – kulturalnego rozwoju Regionu;
  - Strażnik Rodzimej Checzy - za skuteczne i wielostronne kontynuowanie, bądź stwarzanie warunków do zachowywania tradycji regionalnej;
  - Pomorska Kleka - za rozsławianie Regionu w kraju i poza jego granicami.
Laureaci ww. wyróżnień, poza otrzymaniem symbolu danej kategorii nagrody w postaci statuetki i dyplomu, zapisani zostaną w „Wielkiej Księdze Pamiątkowej Fundacji”, a także zarząd fundacji występować będzie do władz lokalnych (miejsca zamieszkania laureata) i Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego o uhonorowanie Laureata tego wyróżnienia, nagrodą bądź odnośnym odznaczeniem regionalnym lub państwowym.
Nagrody te będą wręczane na uroczystej imprezie, połączonej z festynem i uroczystą mszą świętą w kościele w Borowym Młynie, bądź w miejscu zamieszkania laureata (ów). Uroczystości te organizowane będą w niedziele (bądź w sobotę) przypadającą na 18 lutego każdego roku (lub najbliższą tej daty) tj. w rocznice tzw. „wojny palikowej”, jaka rozegrała się w 1920 r. na przedpolu Borowego Młyna , kiedy to miejscowi stanęli w obronie korzystnej dla odrodzonej II RP, granicy z Niemcami.
* Medal Fundacji, bądź dyplom - dla ofiarodawców i darczyńców , z jednoczesnym wpisem zasług laureatów , do Wielkiej Księgi Pamiątkowej Fundacji.
 
§ 7.1.
 
1. Dla realizacji celów i zadań statutowych Fundacja powadzi działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
 
22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
63.30.D Pozostała działalność turystyczna
72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
73.10.C Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi
74.11.Z Działalność prawnicza
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.40.Z Reklama
74.50.A Działalność związana z pośrednictwem pracy
74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.12.Z Kierowanie w zakresie działalności społecznej
80.42.A Nauka języków obcych
80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
84.31.Z Pozostała opieka socjalna z zakwaterowaniem
85.32.D Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania
90.00.A Wywóz śmieci i odpadów
90.00.B Unieszkodliwianie odpadów
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92.62.Z Pozostała działalność związana ze sportem
92.71.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 
2. Działalność w zakresie wskazanym w ust. 1 jest nieodpłatna.
  
§8.
 
Środki na realizację powyższych celów Fundacja uzyskuje przede wszystkim od:
a/ sponsorów krajowych i zagranicznych,
b/ budżetu państwa i samorządów w ramach przyznawanych dotacji celowych na działalność organizacji poza rządowych
c/ zwyczajnych i honorowych członków Kapituły Fundacji (stała roczna dotacja).
d/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
e/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
f/ darowizn, spadków i zapisów
g/ dochodów z działalności pożytku publicznego
 
§ 9.
 
Fundacja realizuje cele statutowe w ramach obowiązującego porządku prawnego, kieruje się zasadami moralnego współżycia społecznego.
 
§10.
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wpisać inne osoby fizyczne i prawne, których działalność odpowiada statutowym celom Fundacji.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI I JEJ ORGANIZACJA
 
§11.
 
Organami fundacji są:
1. Rada fundacji,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.
§12.
 
Rada Fundacji może powołać nie obligatoryjnie Kapitułę Fundacji.
 
§ 13.
 
1/ Rada Fundacji powoływana jest przez fundatorów i składa się z:
a/ osób fizycznych,
b/ przedstawicieli osób prawnych,
c/ w skład Rady mogą wchodzić także fundatorzy osobiście, bądź za pośrednictwem swych przedstawicieli.
 
2/ Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa Rady, któremu przysługuje tytuł Prezydenta Fundacji. Może także powołać Wice Prezesa Rady, któremu przysługuje tytuł Wice Prezydenta Fundacji.
 
3/ Rada Fundacji może uchwałą powołać do swego składu inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
a/ dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz fundacji,
b/ zadeklarują zamiar dalszego – znaczącego - wspierania materialnego idei fundacji,
c/ w inny sposób wspomagają działalność fundacji.
 
§14.
 
Rada Fundacji jest organem kontrolującym, opiniującym i inicjującym przedsięwzięcia fundacji .
Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 1. Kontrola realizacji głównych kierunków i działania Fundacji.
 2. Opracowanie regulaminu działania Rady.
 3. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd, bądź podjętych z własnej inicjatywy.
 4. Ustala kierunkowe wytyczne dla zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków, także określa wysokość wynagrodzenia członków zarządu według zasad określonych w § 16 i 24
 5. Zatwierdzenie programów i planów działania oraz finansowych Fundacji.
 6. Przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.
 7. Podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych komórek organizacyjnych na terenie kraju i zagranicą .
 8. Uchwalanie zmian statutu fundacji.
 9. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Prezes – Prezydent Fundacji bądź z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek, któregoś z fundatorów lub zarządu. Posiedzenia Rady muszą odbyć się co najmniej dwa razy do roku.
 10. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są na zasadzie uzyskanego consensusu, wyrażonego przez wszystkich członków Rady.
 11. Rada Fundacji – na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację.
 12. Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji.
 13. Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu Fundacji.
 14. Inne określone statutem.
 
§15.
 
 1. Skład liczby członków Zarządu Fundacji w zależności od potrzeb określa Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji składa się od jednego do pięciu członków i jest powoływany na okres trzy letniej kadencji przez Radę Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje poprzez odwołanie, rezygnację lub śmierć.
 4. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
 5. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, a gdy zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, powołuje się od 1 do 2 Wiceprezesów.
§16.
 
Zarząd.
 1. Zarząd pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Fundacji.
 2. Obsługa Zarządu Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji..
 3. Biurem Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 4. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu i organizuje jego działalność..
 5. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji bądź do Fundatorów
 6. Zarząd w szczególności:
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz w tym przed sądem i osobami trzecimi
 • kieruje całością działalności prowadzonej przez Fundację
 • sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji
 • przyjmuje darowizny, spadki i zapisy
 • prowadzi listy ofiarodawców
 • przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
 • w przypadku podjęcia przez Fundacje działalności gospodarczej , w trybie określonym w §24 nin. Statutu; Zarząd za zgodą Rady Fundacji, ustala wielkość zatrudnienia, warunki pracy i płacy pracowników etatowych i wynagrodzenia za pracę zlecone, wykonane na rzecz realizacji programów i przedsięwzięć fundacji
 • ustalona wielkość wynagrodzenia dla członków zarządu i pracowników biura fundacji będzie wypłacana bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez fundatorów, płace te nie mogą być wyższe: dla członka zarządu od dwu krotnego (dla prezesa zarządu) lub półtora krotnego (dla członka zarządu) przeciętnego wynagrodzenia sześciu podstawowych działów sfery produkcyjnej gospodarki
 • ustala i przedkłada Radzie Fundacji propozycje wysokości środków przeznaczonych na nagrody, stypendia, oraz kwoty wsparcia finansowego na realizacje inicjatyw społeczno – kulturalnych i imprez zbieżnych z celami Fundacji.
 • uchwala i przedkłada do zatwierdzenia przez Radę Fundacji: roczne i wieloletnie programy Fundacji
 • zwołuje posiedzenia Kapituły Fundacji
 1. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia – Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 50% jej członków, w tym Prezesa Zarządu. Wymóg ten nie obowiązuje w przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i stanowi go tylko Prezes Zarządu
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji 
§17. 
 1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie. Wiceprezes Zarządu działa na zasadzie reprezentacji łącznej z Prezesem Zarządu.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.
 3. Podziału obowiązków między członkami Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.
 4. Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę.
 5. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Rada Fundacji.
§ 17.1.
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja rewizyjna powoływana jest przez fundatorów.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 osób.
 3. Pracami Komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący, którego wyznaczają fundatorzy.
 4. Komisja rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani prze fundatorów.
 5. Komisja rewizyjna kontroluje działalność organów fundacji i sprawuje nad nimi stały nadzór.
 6. Dla wykonywania swych funkcji i zadań komisja rewizyjna ma prawo wglądu w bieżąca działalność poprzez:
a) żądanie od organów fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących fundacji we wszystkich dziedzinach,
b) żądanie od zarządu i pracowników fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
 
§18.
Kapituła Fundacji 
 1. Zwyczajnymi członkami Kapituły mogą być liderzy, organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych i innych, działających w Polsce, bądź upoważnieni do reprezentowania tych organizacji członkowie; przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych, politycy, duchowni, przedsiębiorcy oraz osoby zasłużone dla spraw i dla mieszkańców środowisk swego zamieszkania i działalności, pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację wstąpienia popartą podpisami dwóch członków Kapituły jako osób wprowadzających, oraz będą wnosić wkład finansowy na rzecz Fundacji w wysokości nie mniejszej niż 1200 zł rocznie ( 100 zł / miesięcznie ). Rada Fundacji, może w razie swego uznania, zmienić wysokość tej składki.
 2. Rada Fundacji może na wniosek Zarządu zwolnić okresowo członka zwyczajnego Kapituły z obowiązku wnoszenia corocznej (miesięcznej) dotacji (składki) na rzecz Fundacji.
 3. O przyjęciu członka zwyczajnego w skład Kapituły na wniosek Zarządu decyduje w drodze uchwały Rada Fundacji .
 4. Rada Fundacji samoistnie lub na wniosek Zarządu może w każdym czasie odwołać członka zwyczajnego Kapituły.
 5. Każdy z członków Kapituły:
 • ma prawo zgłaszania nominacji do przyznawanych przez Fundację nagród i stypendiów
 • ma glos doradczy przy podejmowaniu uchwał w sprawie wysokości - przyznawanych nagród i stypendiów, oraz w zakresie podejmowanych uchwał dotyczących działalności Fundacji.
Uchwały Kapituły podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Kapituły, po powiadomieniu o zwołaniu posiedzenia wszystkich członków Kapituły.
W przypadku braku 50% wymaganej obecności, obrady mogą się rozpocząć w tzw. „drugim” terminie, po 30 minutach od wyznaczonego czasu pierwszego terminu.
Wówczas obrady te są ważne - prawomocne – bez względu na ilość obecnych na nich członków Kapituły, a podjęte większością głosów decyzje są obowiązujące.
 1. Laureaci nagród przyznawanych przez Fundację mogą brać bez prawa glosowania, udział w obradach Kapituły Fundacji. Laureatom wyróżnień Fundacji przysługuje tytuł Członka Honorowego Kapituły Fundacji
 2. Każdy z Członków Honorowych ma prawo zgłaszania nominacji do przyznawanych przez Fundację nagród i stypendiów oraz prawo wyrażania opinii przy podejmowaniu przez Kapitułę uchwał dotyczących działania Fundacji.
 3. Członkostwo w Kapitule ustaje przez odwołanie (w przypadku członka zwyczajnego), rezygnację lub śmierć.
 4. Kapituła Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych.
 5. Kapituła obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.
 6. W posiedzeniach Kapituły uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji, który przewodzi jej obradom.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
 
§19.
 
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji; w postaci:
A/ wkładu finansowego w kwocie w 3.800 zł
B/ Ponadto majątek Fundacji stanowią:
 • ruchomości, nieruchomości, darowizny, prawa majątkowe, prawa wydawnicze i autorskie, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji.
 
§20.
Dochodami Fundacji są:
 1. Zapisy, darowizny, spadki lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. Dotacje, subwencje.
 3. Prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
 4. Papiery wartościowe z wyjątkiem obrotu i odsetki bankowe.
 5. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej – uzyskane dochody.
 6. Inne źródła
§21.
 
Dochody i świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
§22.
 
Rozporządzanie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić, gdy uzasadnia je cel Fundacji lub, gdy dalsze dysponowanie tymi składnikami przyniosłoby straty.
Decyzję w tej sprawie na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 
§23.
 
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.
 
§24.
Działalność gospodarcza Fundacji
 
1/ O podjęciu działalności działalność gospodarczej – może zadecydować Rada Fundacji na wniosek Zarząd Fundacji, który w tym przypadku jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności wymaganych prawem a przede wszystkim określonych przez Krajowy Rejestr Sądowy, a także dokonać niezbędnych uzupełnień w niniejszym statucie, który po tych uzupełnieniach musi być po tych uzupełnieniach, zgodnie z & 24, być zatwierdzony odnośną uchwałą Rady Fundacji.
2/ W przypadku podjęcia decyzji o działalności gospodarczej, i jej ujawnieniu w KRS, Fundacja będzie mogła ją prowadzić na terenie kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym względzie.
3/ Z majątku i dochodów Fundacji, Zarząd będzie mógł przeznaczać, w miarę potrzeby na
prowadzenie działalności gospodarczej środki z 1/3 całości funduszu założycielskiego, z
odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z
działalności gospodarczej.
4/ Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
 
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§25.
 
Zmian w niniejszym statucie po dopełnieniu wymogów przewidzianym w ustawie o fundacjach może dokonać jedynie Rada Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 
§26.
 
 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie takie jednak nie będzie mogło nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel fundacji.
 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.
§27.
 
Uchwała w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów dla których Fundacja została ustanowiona lub z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku podejmuje Rada Fundacji. na wniosek Zarządu Fundacji.
 
§28.
 
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach - przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
Rada Fundacji po wysłuchaniu w tym względzie opinii Zarządu i Kapituły Fundacji, podejmuje stosowną uchwałę.
 
§29.
 
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 
§30.
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Borowy Młyn / Słupsk, 1maja 2004 r.
FUNDACJA NAJI GOCHE | e-mail: